Nasze konkursy

Nasze sukcesy

Integracja

"W wychowaniu chodzi właśnie o to ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
– o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

JAN PAWEŁ II

 

Klasy integracyjne w Gimnazjum nr 26 istnieją od 2001 roku. Doświadczenie, które zebraliśmy przez te lata, pozwala na osiągnięcie wspaniałych efektów dydaktycznych i wychowawczych.

Rekrutacja do klasy integracyjnej jest oparta na całkowitej dobrowolności i akceptacji rodziców i uczniów. Klasa integracyjna może liczyć od 15 do 20 osób, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do klasy integracyjnej na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie na większości lekcji pozostają pod opieką dwóch nauczycieli, nauczyciela przedmiotu oraz nauczyciela wspomagającego. Każda klasa dodatkowo otoczona jest opieką pedagoga i psychologa szkolnego.

Zalety klasy integracyjnej:

 • Nauczyciele planują lekcje tak, aby uwzględniały różne potrzeby uczniów.
 • Nauczyciel wspomagający opiekuje się nie tylko uczniami niepełnosprawnymi, ale nie odmawia pomocy pozostałym uczniom. Mogą liczyć na jego wsparcie.
 • Uczymy wzajemnej współpracy, szacunku do drugiego człowieka.
 • Organizujemy wiele przedsięwzięć, mających na celu integrację zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej.
 • Uczymy odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka.
 • Mała liczba uczniów w klasie to większa łatwość w zdobywaniu wiedzy.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

 • porad i konsultacji,
 • zajęć rewalidacyjnych,
 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • zajęć logopedycznych,
 • zajęć socjoterapeutycznych,
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

Dużym atutem naszego gimnazjum jest kadra nauczycielska, wśród której mamy wielu specjalistów:

- pedagogów specjalnych

- oligofrenopedagogów (praca z dzieckiem upośledzonym umysłowo),

- surdopedagogów (praca z dzieckiem z wadą słuchu),

- tyflopedagogów (praca z dzieckiem niewidomym i niedowidzącym).

- pedagoga leczniczego (praca z dzieckiem przewlekle chorym)

- specjalistów w dziedzinie resocjalizacji

- specjalistów w dziedzinie diagnozy i terapii pedagogicznej

- pedagoga szkolnego

 


banner

Copyright ©2014 Gimnazjum nr 26 w Szczecinie. Wszystkie prawa zastrzeżone.