Nasze konkursy

Nasze sukcesy

Podziękowania z Onkologii Dziecięcej

dyplom szpital

 
Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości

Dyplom

 
Działalność SU

Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 26 w Szczecinie, zwany dalej Samorządem działa na podstawie art. 55 z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst ujednolicony Dz. U. z 1996 r., poz.329.) oraz na podstawie Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie.

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą wszyscy uczniowie. Ich przedstawicielem jest przewodniczący Rady Samorządu. Wybierany jest spośród wszystkich gospodarzy klas gimnazjum oraz osób zaangażowanych w pracę Samorządu. Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.

Dodatkowo w pracy Samorządu uczestniczą wszyscy uczniowie, którzy chcą angażować się w pracę na rzecz szkoły i innych.

Celem działania Samorządu jest:

 1. uczenie się demokratycznych zasad współżycia,
 2. kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
 3. uczenie odpowiedzialności i tolerancji.
 4. organizacja życia szkolnego, umożliwiająca zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

 • reprezentuje Samorząd wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej,
 • kieruje pracą Rady Samorządu Uczniowskiego,
 • organizuje współpracę Samorządu z Samorządami Klasowymi.

Rada Samorządu Uczniowskiego:

 • opracowuje plan prac Samorządu Uczniowskiego,
 • wspomaga Przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego funkcji,
 • współpracuje z Przewodniczącymi Klas.

Zadania samorządu:

 1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych.
 2. Przedstawianie dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.
 3. Współdziałanie z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
 4. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
 5. Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym (za przebieg dyskotek, spotkań na terenie szkoły odpowiedzialny jest samorząd).
 6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku uczniowskim.
 7. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów miedzy uczniami oraz między uczniami i nauczycielami.
 8. Ponoszenie współodpowiedzialności za pracę nad kształceniem i wychowaniem i wyrabianie potrzeb poznawczych,
 9. Wyzwalanie twórczej aktywności,
 10. Wdrażanie do samodzielnych poszukiwań,
 11. Zaszczepianie i pielęgnowanie pozytywnych cech charakteru:
 12. Wyrabianie nawyków i umiejętności: organizowania własnego czasu, samokontroli, pracy nad doskonaleniem własnej osoby, rozumieniem własnego życia i życia innych ludzi, zachowania swojej indywidualności przy systematycznym jej doskonaleniu, samooceny efektów swej sprawności i skuteczności działania, prezentowania poczucia tożsamości narodowej i kulturowej,
 
banner

Copyright ©2014 Gimnazjum nr 26 w Szczecinie. Wszystkie prawa zastrzeżone.